UE电子设备和环境物体的高质量模型科幻模型 

      |      2022-05-12 10:14 发布

UE引擎资源 /[Unreal模型资源]
27 0 0
  • 支持的引擎版本
    4.24+
  • 下载类型
    资源包
  • 电子设备和环境物体的高质量模型。使用 POM 位移。准备光照贴图。


魔动网-20220512_101319_243.jpg
魔动网-20220512_101319_244.jpg
魔动网-20220512_101319_245.jpg
魔动网-20220512_101319_246.jpg
魔动网-20220512_101319_247.jpg
魔动网-20220512_101319_248.jpg
魔动网-20220512_101319_249.jpg
魔动网-20220512_101319_250.jpg
魔动网-20220512_101319_251.jpg
魔动网-20220512_101319_252.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表