UE双手剑角色动画资源包 

      |      2021-09-15 09:41 发布

UE引擎资源 /[Unreal动画动作]
17 0 0


  • 支持的引擎版本
    4.20+
  • 下载类型
    资源包

173 个动作捕捉动画含行走、跑步、剑攻击、死亡等
魔动网-20210915_093923_067.jpg
魔动网-20210915_093923_068.jpg
魔动网-20210915_093923_069.jpg
魔动网-20210915_093923_070.jpg
魔动网-20210915_093923_071.jpg
魔动网-20210915_093923_072.jpg
魔动网-20210915_093923_073.jpg
魔动网-20210915_093923_074.jpg
魔动网-20210915_093923_075.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表