UE带动画的龙和Niagara特效龙附魔特效 

      |      2021-09-10 11:01 发布

UE引擎资源 /[Unreal特效资源]
61 0 0
 • 支持的引擎版本
  4.24+
 • 下载类型
  资源包
 • 技术细节
  • 特征:
  发射器类型:(CPU、GPU 等)
  独特效果数量:38
  Niagara特效:26
  级联效果:12
  材料数量:58
  材质实例数:42
  纹理数量:79
  蓝图数量:62
  唯一网格数:30
  字符数:1
  动画数量:14
魔动网-20210910_105935_819.jpg
魔动网-20210910_105935_820.jpg
魔动网-20210910_105935_821.jpg
魔动网-20210910_105935_822.jpg
魔动网-20210910_105935_823.jpg
魔动网-20210910_105935_824.jpg
魔动网-20210910_105935_825.jpg
魔动网-20210910_105935_826.jpg
魔动网-20210910_105935_827.jpg
魔动网-20210910_105935_828.jpg
魔动网-20210910_105935_829.jpg
魔动网-20210910_105935_830.jpg
魔动网-20210910_105935_831.jpg
魔动网-20210910_105935_832.jpg
魔动网-20210910_105935_833.jpg
魔动网-20210910_105935_834.jpg
魔动网-20210910_105935_835.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表