UE海洋鱼群生态游动特效 

      |      2023-05-17 14:17 发布

UE引擎资源 /[Unreal特效资源]
1490 0 0
 • 支持的引擎版本
  4.25 - 4.27, 5.0 - 5.1
 • 下载类型
  资源包包含:
  • 30 - 带有 1 个动画的低多边形鱼骨架网格物体 + 30 个静态网格物体,使用材质进行动画处理(每条鱼 1 个纹理)
  • 20 - LowPoly Seaweeds(所有海藻对象的 1 个 Atlas 纹理)
  • 30 + 30 Niagara Flocks(网格、平面)
  • 每个对象的发射纹理


  技术细节
  特征:
  • 原创收藏
  • 优化内容
  • Lowpoly 网格 + 平面变体
  发射器类型: GPU
  独特效果数量: 64
  LOD:没有
  材料数量: 98
  纹理数量: 123
  纹理分辨率: 4096x2048(海藻图集),2048x2048 鱼
  蓝图数量: 2
  独特网格数: 50
魔动网-20230517_141533_017.jpg
魔动网-20230517_141533_018.jpg
魔动网-20230517_141533_019.jpg
魔动网-20230517_141533_020.jpg
魔动网-20230517_141533_021.jpg
魔动网-20230517_141533_022.jpg
魔动网-20230517_141533_023.jpg
魔动网-20230517_141533_024.jpg
魔动网-20230517_141533_025.jpg
魔动网-20230517_141533_026.jpg
魔动网-20230517_141533_027.jpg
魔动网-20230517_141533_028.jpg
魔动网-20230517_141533_029.jpg
魔动网-20230517_141533_030.jpg
魔动网-20230517_141533_031.jpg
魔动网-20230517_141533_032.jpg
魔动网-20230517_141533_033.jpg
快速回复 返回顶部 返回列表